Δοκιμαστικό κέντρο
Complife, Italy.

Σκοπός
Να αξιολογηθεί η δυνητικότητα του Bio-Oil Skincare Oil να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα.

Δείγμα
25 συμμετέχοντες, 19 άνδρες και 6 γυναίκες, όλοι με ευαίσθητο δέρμα σύμφωνα με το διαγνωστικό τεστ “lactic acid stinging test”. Ηλικία συμμετεχόντων: από 18 μέχρι 65.

Μεθοδολογία
Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη. Αξιολογήθηκαν δυο περιοχές: η περιοχή στην οποία έγινε αρνητικός έλεγχος (απιονισμένο νερό) και η περιοχή στην οποία εφαρμόστηκε το Bio-Oil Skincare Oil. Οι δοκιμές έγιναν στο πίσω μέρος των χεριών των συμμετεχόντων για περίοδο 48 ωρών με τη χρήση του Finn chamber. Οι αντιδράσεις στο δέρμα αξιολογήθηκαν υπό την επίβλεψη δερματολόγου, ούτως ώστε να εξετάσει τον αρχικό ερεθισμό στο δέρμα στα 15 λεπτά, στη μία ώρα και στις 24 ώρες μετά την αφαίρεση των επιθεμάτων. Οι αντιδράσεις στο δέρμα βαθμολογήθηκαν σε κλίμακα 0-4 (το 0 σήμαινε πως δεν παρουσιάστηκε ερύθημα, οίδημα, ή άλλα είδη δερματικών ερεθισμών, και το 4 σήμαινε πως παρουσιάστηκε σημαντικό ερύθημα και οίδημα, παρουσιάζοντας πρήξιμο και σκούρα κόκκινη όψη πέρα από την περιοχή που έγινε η εφαρμογή.

Αποτέλεσμα
Κανένα υποκείμενο δεν είχε ανεπιθύμητες αντιδράσεις κατά τη δοκιμή του προϊόντος, ενώ καταγράφηκε οπτική βαθμολογία 0 (μηδέν) σε όλα τα χρονικά σημεία. Η ανοχή στο δέρμα που αποδίδεται στο Bio-Oil Skincare Oil χαρακτηρίστηκε ως «μη ερεθιστική».