Δοκιμαστικό κέντρο
proDERM Institute for Applied Dermatological Research, Hamburg, Germany.

Μελέτη 1: Ειδικά εκπαιδευμένοι βαθμολογητές

Σκοπός
Να αξιολογηθεί ο ρυθμός απορροφητικότητας του Bio-Oil Skincare Oil μετά από τυποποιημένη εφαρμογή και τρίψιμο.

Δείγμα
Υποκείμενα: 22 εκπαιδευμένοι βαθμολογητές (21 γυναίκες και 1 άνδρας). Πειραματικός τόπος: δοκιμή προϊόντων που εφαρμόστηκαν στο εσωτερικό του πήχη όλων των βαθμολογητών.

Μεθοδολογία
Διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη. Εφαρμόστηκε Bio-Oil Skincare Oil και λάδι αναφοράς σε συγκεκριμένες περιοχές δοκιμών στο εσωτερικό του πήχη όλων των βαθμολογητών. Οι βαθμολογητές εκτέλεσαν 100 κυκλικές κινήσεις σε καθορισμένη ταχύτητα. Έπειτα οι βαθμολογητές βαθμολόγησαν την απορρόφηση των προϊόντων σε κλίμακα με 5 βαθμούς από «πολύ αργή απορρόφηση» μέχρι «πολύ γρήγορη απορρόφηση». Οι μετρήσεις με σμηγματόμετρο, για να αξιολογηθεί η ποσότητα ελαίου στο δέρμα έγιναν σε 2 στάδια, πριν από την εφαρμογή και 2 λεπτά μετά την εφαρμογή προϊόντος.

Αποτέλεσμα
Αξιολογήθηκε η απορροφητικότητα του Bio-Oil Skincare Oil στο δέρμα ως «πολύ γρήγορη» ή «γρήγορη» από την πλειοψηφία (77.3%) των εκπαιδευμένων βαθμολογητών. Αυτό επιβεβαιώθηκε με μετρήσεις με ανάγνωση της ένδειξης του σμηγματόμετρου κατά το δεύτερο χρονικό σημείο, υποδηλώνοντας ότι η ποσότητα του Bio-Oil Skincare Oil που παρέμεινε στο δέρμα ήταν σημαντικά χαμηλότερη συγκριτικά με το λάδι αναφοράς.

Μελέτη 2: Τυχαίοι συμμετέχοντες

Σκοπός
Να αξιολογηθεί ο ρυθμός απορροφητικότητας του Bio-Oil Skincare Oil μετά από τυποποιημένη εφαρμογή και τρίψιμο.

Δείγμα
Υποκείμενα: 100 συμμετέχοντες (97 γυναίκες και 3 άνδρες). Πειραματικός τόπος: δοκιμή προϊόντων που εφαρμόστηκαν στο εσωτερικό του πήχη όλων των βαθμολογητών.

Μεθοδολογία
Διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη. Εφαρμόστηκε Bio-Oil Skincare Oil και λάδι αναφοράς σε συγκεκριμένες περιοχές δοκιμών στο εσωτερικό του πήχη όλων των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες εφάρμοσαν πάνω στο δέρμα τους το κάθε προϊόν δοκιμής για ένα λεπτό. Έπειτα, οι συμμετέχοντες βαθμολόγησαν την απορρόφηση των προϊόντων σε κλίμακα με 5 βαθμούς από «πολύ αργή απορρόφηση» μέχρι «πολύ γρήγορη απορρόφηση».

Αποτέλεσμα
Η απορροφητικότητα του Bio-Oil Skincare Oil στο δέρμα αξιολογήθηκε ως «πολύ γρήγορη» ή «γρήγορη» από την πλειοψηφία (72%) των συμμετεχόντων.