Δοκιμαστικό κέντρο
Photobiology Laboratory of the Medical University of South Africa.

Σκοπός
Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio-Oil Skincare Oil για τη βελτίωση της όψης των ουλών.

Δείγμα
Υποκείμενα: 24 συμμετέχοντες, 22 γυναίκες και 2 άνδρες. Ηλικία ουλής: πρόσφατα σχηματισμένες ουλές – μέχρι 3 ετών. Είδη ουλής: κυμαίνονται από μικρά εγκαύματα μέχρι χειρουργικές ουλές (12 μεγάλες ουλές και 14 μικρές ουλές, 1 συμμετέχοντας είχε 3 περιοχές ουλών). Ηλικία συμμετεχόντων: από 18 μέχρι 60.

Μεθοδολογία
Μονή-τυφλή (ως προς τον αξιολογητή), τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη. Σχεδιασμός μελέτης κατά ζεύγος που επιτρέπει σύγκριση στο ίδιο υποκείμενο. Τα υποκείμενα είχαν αντίστοιχες ουλές ή ουλή αρκετά μεγάλη που να επιτρέπει εφαρμογή στη μισή ουλή. Το προϊόν εφαρμοζόταν δυο φορές ημερησίως για 12 εβδομάδες στη στοχευμένη περιοχή. Η εφαρμογή γινόταν υπό επίβλεψη ανά τακτά διαστήματα. Έγιναν αξιολογήσεις κατά τις εβδομάδες 0,4, 8 και 12.

Αποτέλεσμα
Το Bio-Oil Skincare Oil βελτίωσε την όψη των ουλών στις αντικειμενικές και στις υποκειμενικές αξιολογήσεις. Το 65% των υποκειμένων σημείωσε βελτίωση στις 4 εβδομάδες.