Δοκιμαστικό κέντρο
Photobiology Laboratory of the Medical University of South Africa.

Σκοπός
Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Bio-Oil Skincare Oil για τη βελτίωση της όψης των ραβδώσεων.

Δείγμα
Υποκείμενα: 20 γυναίκες συμμετέχοντες. Τοποθεσία ραβδώσεων: κοιλιά. Ηλικία συμμετεχόντων: από 18 μέχρι 55.

Μεθοδολογία
Μονή-τυφλή (ως προς τον αξιολογητή), τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη. Σχεδιασμός μελέτης κατά ζεύγος που επιτρέπει σύγκριση στο ίδιο υποκείμενο. Τα υποκείμενα είχαν αμφίπλευρες κοιλιακές ραβδώσεις, επιτρέποντας σχεδιασμό μελέτης σχετικό με το ήμισυ της κοιλιακής χώρας. Το προϊόν εφαρμοζόταν δυο φορές ημερησίως για 12 εβδομάδες στη στοχευμένη περιοχή. Η εφαρμογή γινόταν υπό επίβλεψη ανά τακτά διαστήματα. Έγιναν αξιολογήσεις κατά τις εβδομάδες 0, 4, 8 και 12.

Αποτέλεσμα
Το Bio-Oil Skincare Oil βελτίωσε την όψη των ραβδώσεων στις αντικειμενικές και στις υποκειμενικές αξιολογήσεις. Το 50% των υποκειμένων σημείωσε βελτίωση στις 8 βδομάδες.